Noutati
Decizia nr. 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și
de control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Farmaciștilor din
România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum și de aprobare a
Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor
Data: 29/01/2020

În temeiul art. 613 și 648 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare, precum și al art. 89 și 97 din Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, aprobat prin
Decizia Adunării Generale Naționale a Colegiului Farmaciștilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea
Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului,
Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:
Art. 1. - Se aprobă organizarea alegerilor pentru desemnarea:
a) membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Farmaciștilor din România și ai birourilor executive;
b) reprezentanților în Adunarea Generală Națională a Colegiului Farmaciștilor din România;
c) membrilor comisiilor de cenzori;
d) membrilor comisiilor de disciplină.
Art. 2. - (1) Datele în care se organizează votarea, precum și numărul de zile se vor stabili de către consiliul
fiecărui colegiu teritorial, în perioada 10.02.2020-16.02.2020, respectiv în perioada 24.02.2020-1.03.2020, dacă
la prima convocare de alegeri nu se întrunește condiția de cvorum.
(2) Organizarea alegerilor și perioada de depunere a candidaturilor se anunță de către colegiile teritoriale cu cel
puțin 7 zile înainte de data începerii perioadei de depunere a candidaturilor, prin afișare la sediul colegiului
teritorial și publicare pe site-ul propriu.
(3) Între data finalizării perioadei de depunere a candidaturilor și data alegerilor se asigură un termen de
minimum 3 zile.
Art. 3. - (1) În vederea organizării și asigurării desfășurării alegerilor, potrivit prevederilor Regulamentului
electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, se vor aproba, prin decizie
a consiliului colegiului teritorial, o comisie electorală formată dintr-un număr de minimum 3 membri și un număr
de 3 membri supleanți,
(2) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România se înființează Comisia Electorală Centrală formată din
următorii 3 membri după cum urmează:
a) Drăgănescu Doina;
b) Vasilescu Ana;
c) Taerel Adriana;
Art. 4. - Membrii comisiilor electorale organizate la nivel teritorial, respectiv membrii Comisiei Electorale
Centrale, inclusiv membrii supleanți, nu pot depune candidaturi pentru niciunul dintre mandatele pentru care
sunt organizate alegerile.
Art. 5. - (1) În cazul vacantării unui loc din comisia electorală organizată la nivelul colegiului teritorial sau al
Comisiei Electorale Centrale, locul vacant este ocupat de către unul dintre membrii supleanți prin tragere la
sorți. Tragerea la sorți este organizată de către membrii comisiei electorale.
 
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
1/2
(2) Se aprobă următorii membri supleanți ai Comisiei Electorale Centrale:
a) Pană Marian;
b) Huștiu Iordache;
c) Popescu Elena;
Art. 6. - Biroul consiliului colegiului teritorial poate aproba o indemnizație a membrilor comisiei electorale, iar
Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România aprobă indemnizația membrilor
Comisiei Electorale Centrale.
Art. 7. - Se aprobă Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor ce va sta la baza
organizării și desfășurării alegerilor, prevăzut în anexa care face parte din prezenta decizie.
Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Colegiului Farmaciștilor din
România,
Dumitru Lupuliasa
București, 16 decembrie 2019.
Nr. 6.
                                                                                                             ANEXA

                                     REGULAMENT ELECTORAL
                             de organizare și desfășurare a alegerilor

NOUTATI