Noutati
Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, din 16.12.2019.
Data: 29/01/2020

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
(1) Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentanții în Adunarea generală națională a Colegiului
Farmaciștilor din România, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplină,
precum și membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către farmaciștii
membri ai Colegiului Farmaciștilor din România.
(2) Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial, precum și cei ai Biroului executiv al Consiliului
național al Colegiului Farmaciștilor din România se aleg în mod individual, pe funcții, respectiv președinte, 3
vicepreședinți și un secretar, de către consiliul teritorial, respectiv de către Consiliul național al Colegiului
Farmaciștilor din România dintre membrii lor.
Dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales pot fi exercitate numai de către farmaciștii membri ai
Colegiul Farmaciștilor din România.
Dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial la care este
înregistrat farmacistul.
(1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât și pe cea a
reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Farmaciștilor din România.
(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) și pentru mandatul de membru
în comisia de cenzori.
(3) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină este
incompatibilă cu orice altă funcție din cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, atât la nivel național, cât și
teritorial.
În vederea organizării și desfășurării alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de către
consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o Comisie Electorală Centrală propusă de către Biroul executiv al
Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România și aprobată de către Consiliul național al Colegiului
Farmaciștilor din România.
(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmaciștilor
din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.
(2) Înaintea alegerii în această funcție, ei se vor angaja în scris să nu candideze pentru o funcție electivă în
legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri și că își vor exercita mandatul de membru al
comisiei electorale până la finalizarea procesului electoral conform prezentului regulament.
(3) Retragerea din calitatea de membru al comisiei electorale, locală sau centrală, pe timpul funcționării lor, se
poate realiza la cerere și exclusiv în baza unor motive obiective.
CAPITOLUL II
Comisiile electorale
Art. 1. -
Art. 2. -
Art. 3. -
Art. 4. -
Art. 5. -
Art. 6. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
1/11
SECȚIUNEA 1
Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial
(1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată dintr-un număr impar de membri,
respectiv între 3 și 7 membri, în funcție de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobați în mod individual de
către consiliul colegiului teritorial la propunerea biroului executiv.
(2) În ședința de numire a comisiei electorale se va fixa și data primei întruniri a acesteia.
(1) Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din
România.
(2) Comisiile electorale își vor desfășura activitatea sub supravegherea și controlul Comisiei Electorale
Centrale, respectând legea, Statutul Colegiului Farmaciștilor din România și prezentul regulament electoral.
Comisia electorală va funcționa la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispoziție comisiei, pe
toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților, asigurând totodată condițiile
materiale necesare funcționării comisiei și organizării alegerilor.
(1) La prima întrunire comisia electorală își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.
(2) Președintele conduce ședințele și activitatea comisiei electorale și este singurul abilitat să facă publice
datele și informațiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
În termen de maximum 3 zile de la data primei sale întruniri, comisia electorală, prin președinte, va
comunica Comisiei Electorale Centrale componența comisiei, funcțiile deținute în cadrul comisiei de către
fiecare membru, adresa sediului unde își desfășoară activitatea, numerele de telefon și de fax sau, după caz, și
adresele de e-mail.
(1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezența a minimum jumătate
plus unu din membrii săi.
(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui este decisiv.
(3) Prezența președintelui sau a secretarului este obligatorie.
Ședințele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de
ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți ai comisiei electorale.
Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de
către președinte și secretar.
Pe timpul funcționării sale comisia electorală va avea o ștampilă proprie, care va fi ținută de către
președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în
legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului regulament electoral și se va conforma deciziilor de îndrumare
ale Comisiei Electorale Centrale.
Atribuțiile comisiei electorale sunt următoarele:
a) organizează desfășurarea alegerilor la nivel teritorial;
b) preia listele cu membrii colegiului teritorial;
c) aduce la zi listele cu alegători, dacă este cazul;
d) aprobă lista finală cu alegători;
e) primește candidaturile depuse;
f) verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă ale candidaturilor depuse, înregistrându-le pe cele care
îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme sau nelegale;
g) face publice, prin afișare la sediul comisiei și pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse, data și locul
alegerilor;
Art. 7. -
Art. 8. -
Art. 9. -
Art. 10. -
Art. 11. -
Art. 12. -
Art. 13. -
Art. 14. -
Art. 15. -
Art. 16. -
Art. 17. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
2/11
h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători și candidații la funcțiile de conducere;
i) conduce operațiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;
j) numără voturile, stabilește valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilește
rezultatele alegerilor;
k) redactează, în două exemplare, procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal al
rezultatelor finale;
l) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfășurare a alegerilor, al
procesului- verbal al rezultatelor finale, însoțite de listele cu candidați, în termen de maximum 3 zile de la
finalizarea alegerilor și numărarea voturilor exprimate;
m) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
n) acreditează, la cerere, observatori ai societății civile cu cel puțin 72 de ore înaintea desfășurării votării și în
limita spațiului disponibil, astfel încât procesul votării să nu fie stânjenit;
o) emite mandatele celor aleși după validarea primită de la Comisia Electorală Centrală;
p) îndeplinește orice altă activitate privind alegerile, dispusă de Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin
prezentul regulament electoral.
În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electorală de la nivelul fiecărui colegiu
convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală,
consiliul colegiului teritorial.
(1) Prima ședință a consiliului colegiului teritorial este ședința de alegere a biroului consiliului
teritorial, este condusă de către comisia electorală teritorială și este legal constituită în prezența a 2/3 din
membrii titulari care au primit mandat.
(2) Alegerea are loc cu depunere de candidaturi pentru funcțiile executive, respectiv pentru un președinte,
pentru 3 vicepreședinți și pentru un secretar. Votul este secret și se desfășoară pentru fiecare funcție în parte și
separat.
(3) După alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electorală teritorială comunică Comisiei
Electorale Centrale componența noului birou executiv, iar după validarea alegerii acestuia predă membrilor
biroului executiv mandatele și își încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.
(4) Președintele comisiei electorale va preda toate documentele rezultate în urma activității comisiei electorale,
precum și eventualele mijloace care au fost puse de către colegiul teritorial la dispoziția comisiei electorale ori a
membrilor acesteia.
SECȚIUNEA a 2-a
Comisia Electorală Centrală
Comisia Electorală Centrală este formată din 3 membri aprobați de către Consiliul național al
Colegiului Farmaciștilor din România.
(1) Comisia Electorală Centrală va funcționa la sediul Colegiului Farmaciștilor din România.
(2) Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România va pune la dispoziția Comisiei
Electorale Centrale, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților,
asigurând totodată condițiile materiale necesare funcționării acesteia.
Prin grija biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziția sa un secretariat tehnic
condus de către secretarul acesteia.
(1) La prima întrunire Comisia Electorală Centrală își va alege dintre membrii săi un președinte și un
secretar.
(2) Președintele conduce ședințele Comisiei Electorale Centrale și este singurul abilitat să facă publice datele și
Art. 18. -
Art. 19. -
Art. 20. -
Art. 21. -
Art. 22. -
Art. 23. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
3/11
informațiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
(1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezența a
minimum 2 dintre membrii săi.
(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui este decisiv.
Ședințele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul acesteia în proceseverbale
de ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și de către ceilalți membri prezenți.
Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi
semnate de către președinte și secretar.
Pe timpul funcționării sale, Comisia Electorală Centrală va avea o ștampilă proprie, care va fi ținută
de către președintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale sunt următoarele:
a) asigură organizarea alegerilor la nivelul întregii țări, luând orice măsură necesară organizării și finalizării
procesului electoral;
b) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale, a celor statutare privitoare la
alegeri și ale prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al țării;
c) asigură și răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziții;
d) face publice pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România datele organizării alegerilor la fiecare colegiu
teritorial, precum și locul unde urmează să aibă loc votarea;
e) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor și a celorlalte
prevederi legale referitoare la alegerea membrilor organelor de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din
România de la nivel național sau teritorial;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și soluționează contestațiile cu privire la modul de
constituire, componența și activitatea comisiilor electorale teritoriale;
g) primește și soluționează contestațiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale, inclusiv pe
cele referitoare la respingerea sau aprobarea candidaturii;
h) primește listele cu candidați trimise de comisiile electorale teritoriale;
i) primește procesele-verbale de desfășurare a alegerilor, întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum și
procesele- verbale conținând rezultatele alegerilor;
j) soluționează contestațiile împotriva modului de desfășurare a votării și de stabilire a rezultatelor;
k) validează în termen de maximum 7 zile de la data finalizării alegerilor pe întreaga țară alegerile desfășurate
la nivelul colegiilor teritoriale;
l) convoacă, în termen de maximum 15 zile de la validarea alegerilor, prevăzută la lit. k), noul Consiliu național
al Colegiului Farmaciștilor din România și conduce prima ședință a acestuia, în care se va alege Biroul executiv
al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România;
m) pe întreaga perioadă a procesului electoral păstrează și gestionează toate documentele legate de procesul
alegerilor, iar la final le predă spre păstrare și arhivare secretariatului Colegiului Farmaciștilor din România.
Toate documentele rezultate în urma procesului electoral se vor păstra până la data finalizării următorului
proces electoral, când vor fi distruse, cu excepția proceselor-verbale de validare a alegerilor și a câte unui
exemplar al mandatelor emise, care urmează să se arhiveze;
n) pe perioada dintre alegeri desemnează membrii supleanți ca titulari în cazul vacantării unui loc în organele
de conducere sau în comisiile de disciplină;
o) informează Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România cu privire la situația de invalidare,
respectiv invalidare a unor alegeri, așa cum a rezultat aceasta în urma procesului de validare a alegerilor din
colegiile teritoriale.
După alegerea Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România,
Art. 24. -
Art. 25. -
Art. 26. -
Art. 27. -
Art. 28. -
Art. 29. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
4/11
Comisia Electorală Centrală va funcționa pe lângă Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România
până la data următoarelor alegeri, când se va alege o altă comisie.
Toate documentele rezultate în urma procesului electoral, atât la nivel național, cât și la nivel teritorial,
se vor păstra până la data finalizării următorului proces electoral, când vor fi distruse, cu excepția proceselorverbale
de validare a alegerilor și a unui exemplar al mandatelor emise, care se vor arhiva.
(1) Pentru colegiile teritoriale ale căror alegeri au fost invalidate, consiliul colegiului teritorial, cu avizul
Comisiei Electorale Centrale, va stabili datele pentru organizarea unor noi alegeri în acele județe.
(2) Dacă la nivelul colegiului teritorial, consiliul colegiului teritorial nu decide altfel, noile alegeri se vor organiza
de către vechea comisie electorală locală.
CAPITOLUL III
Candidaturile
Declarațiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului
electoral aprobat de Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România.
(1) Declarația de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, va fi tehnoredactată și va
cuprinde:
a) numele și prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional și, acolo unde este cazul, titlul științific al
candidatului;
b) funcțiile deținute în cadrul organelor de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România de la nivel
național sau teritorial, precum și indicarea perioadei în care au fost exercitate aceste funcții;
c) mandatul sau mandatele pentru care se candidează;
d) funcțiile pe care candidatul le deține în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
e) vechimea în profesie a candidatului;
f) dacă candidatul a avut sancțiuni din partea Colegiului Farmaciștilor din România în ultimii 5 ani;
g) angajamentul candidatului ca, în situația în care va fi ales, să participe la toate activitățile și acțiunile
organului din care face parte;
h) data și semnătura candidatului.
(2) Pentru comisia de disciplină pot candida doar farmaciști cu o vechime de peste 7 ani în profesie și care nu
au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un
proces- verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.
(1) Comisia electorală teritorială va întocmi listele finale cu candidaturi și le va trimite împreună cu o
copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale, cel
mai târziu la 48 de ore după întocmirea și aprobarea lor.
(2) Listele finale cu candidaturi, în ordinea alfabetică a candidaților, vor fi afișate, prin grija comisiei electorale
teritoriale, la sediul acesteia, precum și în alte locuri stabilite de către comisia electorală locală cu avizarea
Comisiei Electorale Centrale, precum și pe site-ul colegiului teritorial.
(3) Listele finale cu candidaturi vor menționa data, locul și programul de desfășurare a alegerilor.
CAPITOLUL IV
Buletinele de vot
(1) Modelul buletinelor de vot este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Numărul de file al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorală teritorială în funcție de numărul
Art. 30. -
Art. 31. -
Art. 32. -
Art. 33. -
Art. 34. -
Art. 35. -
Art. 36. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
5/11
candidaților.
(3) Buletinele de vot se vor tipări de comisia electorală cu sprijinul material și logistic al colegiilor teritoriale.
(4) Un model al buletinelor de vot se va afișa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel puțin 24 de ore
înaintea datei votării, după ce a fost vizat și anulat de către președintele comisiei electorale teritoriale.
(1) Vor exista 4 modele de buletine de vot, în funcție de mandatul pentru care se candidează:
a) membru în consiliul colegiului teritorial;
b) reprezentant în Adunarea generală națională;
c) membru al comisiei de disciplină;
d) membru al comisiei de cenzori.
(2) Pe buletinul de vot candidații vor fi trecuți în ordinea alfabetică a numelui, menționându-se numele,
prenumele și gradul profesional.
Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puțin o zi înaintea datei votării și vor fi primite pe bază de
proces-verbal de către comisia electorală, care, după verificarea conformității și a exactității conținutului, le va
păstra sub sigiliu până în ziua votării.
(1) Pe buletinele de vot se va menționa numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru
care este buletinul de vot.
(2) Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proporții:
a) 7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmaciști înscriși;
b) 11 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmaciști înscriși;
c) 13 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmaciști înscriși;
d) 19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmaciști înscriși.
(3) Numărul membrilor supleanți ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială
potrivit următoarelor proporții:
a) 3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmaciști înscriși;
b) 5 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmaciști înscriși;
c) 9 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmaciști înscriși;
d) 11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmaciști înscriși.
(4) Potrivit acelorași proporții, se va stabili și numărul membrilor supleanți pentru Adunarea generală națională
a Colegiului Farmaciștilor din România.
(5) Norma de reprezentare în Adunarea generală națională este de 1/50 de membri.
(6) Pentru comisia de disciplină de la nivel teritorial se aleg 3 membri titulari și 2 membri supleanți, iar pentru
Comisia superioară de disciplină se aleg 5 membri titulari și 3 membri supleanți.
(7) Numărul cenzorilor aleși este de 3 membri atât la nivelul colegiilor teritoriale, cât și la nivelul Colegiului
Farmaciștilor din România.
(8) În toate situațiile în care unul dintre mandate devine vacant, primul membru neales devine membru titular.
(1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5%
față de numărul alegătorilor.
(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorală teritorială prin aplicarea ștampilei proprii pe fața
buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.
Buletinele de vot menționate la art. 48 vor fi anulate prin mențiunea și semnătura președintelui sau a
secretarului comisiei electorale locale, aplicându-se totodată și ștampila comisiei electorale teritoriale.
CAPITOLUL V
Desfășurarea votării
Art. 37. -
Art. 38. -
Art. 39. -
Art. 40. -
Art. 41. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
6/11
(1) Perioada depunerii candidaturilor, precum și ziua sau zilele de exprimare a votului, inclusiv data
celui de-al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, sunt aprobate de către consiliul colegiului teritorial.
(2) Data exprimării votului se va afișa la sediul colegiului teritorial și se va publica pe site-ul propriu cu cel puțin
7 zile înaintea votării.
(3) Locul și programul de desfășurare a votării vor fi comunicate cu cel puțin 3 zile înaintea votării, prin afișare
la sediul colegiului, prin publicare pe site-ul propriu al colegiului teritorial, precum și în alte locuri ori prin alte
modalități stabilite de comisia electorală locală cu avizul Comisiei Electorale Centrale.
(1) Votarea, la nivelul oricărei secții de votare, va avea loc numai în prezența a minimum 1/2 din
numărul membrilor comisiei electorale teritoriale și a președintelui acesteia sau, în lipsa temporară a acestuia, a
secretarului comisiei electorale teritoriale.
(2) Exprimarea votului se va face prin marcarea căsuței din dreptul numelui candidatului, vot pozitiv. Se
consideră marcare punerea în căsuța respectivă a oricărui semn, indiferent de formă, dimensiune sau culoare
din care, în mod rezonabil, se poate deduce exprimarea votului pozitiv în favoarea candidatului în dreptul
numelui căruia s-a marcat semnul respectiv.
(1) Alegerile se desfășoară în zilele stabilite de către consiliul teritorial începând cu ora 9,00 până la
ora 19,00.
(2) Cu o oră înaintea începerii votării, președintele comisiei electorale teritoriale, în prezența celorlalți membri,
verifică urnele și existența listelor electorale și a buletinelor de vot, iar după închiderea urnelor le sigilează
aplicând ștampila secției comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului și a încă unui
membru al comisiei.
(3) Președintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile
să decurgă în bune condiții, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate măsurile de natură a
asigura desfășurarea votării.
(1) Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează, după caz, cu carte de identitate, buletin
de identitate sau pașaport și semnează în lista de votare, primește de la membrii comisiei electorale teritoriale
câte un buletin de vot pentru fiecare funcție, pe care se va aplica ștampila comisiei electorale teritoriale de către
președinte sau de către secretar.
(2) Farmaciștii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscriși de către
președintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia pe listele de votare în urma
prezentării certificatului de membru valabil, menționându-se toate datele de identificare din cartea de identitate
sau din pașaport.
(1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
(2) În ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală sau altă manifestare asemănătoare.
Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua
votării.
În situația în care, înainte de introducerea buletinului de vot în urnă, unul dintre votanți solicită un alt
buletin de vot, președintele comisiei electorale sau, în lipsa acestuia, secretarul înmânează solicitantului un nou
buletin de vot numai după ce în prealabil anulează buletinul de vot predat de votant. Despre faptul eliberării
unui nou buletin de vot și anularea celui anterior se face mențiune în procesul-verbal de desfășurare a
alegerilor.
CAPITOLUL VI
Stabilirea și constatarea rezultatelor alegerilor
(1) După închiderea votării, în prezența celorlalți membri ai comisiei electorale teritoriale și, după caz,
Art. 42. -
Art. 43. -
Art. 44. -
Art. 45. -
Art. 46. -
Art. 47. -
Art. 48. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
7/11
a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, președintele comisiei procedează la anularea
buletinelor de vot rămase neîntrebuințate și numai după aceea se trece la deschiderea urnelor.
(2) Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmaciștii care au candidat la una dintre funcțiile elective, pe
baza cererii în scris depuse la comisia electorală teritorială, cu 24 de ore înainte de desfășurarea alegerilor.
Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale teritoriale;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c) sunt deteriorate sau prezintă urme de ștersături în mod vizibil;
d) numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care s-a exprimat votul este depășit.
Rezultatul se va consemna în 4 tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea
generală națională a Colegiului Farmaciștilor din România, pentru comisia de cenzori și pentru comisia de
disciplină.
(1) După numărarea voturilor, președintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un procesverbal,
în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 4 liste.
(2) Procesul-verbal va cuprinde:
a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor nule;
e) numărul voturilor valabil exprimate, obținute de către fiecare candidat;
f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor;
g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
h) numărul buletinelor de vot primite;
i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuințate sau anulate.
(3) Procesele-verbale se vor semna de către președinte, de către secretar și de către ceilalți membri prezenți ai
comisiei electorale teritoriale și vor purta ștampila acesteia.
(1) Dacă în urma numărării buletinelor de vot din urnă și a verificări listelor de votanți se constată că
alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiției de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de
vot, se va face mențiune despre acest lucru în procesele-verbale, în care nu vor mai fi trecute datele de la art.
51 alin. (2) lit. e) și se va organiza turul al doilea.
(2) Noile alegeri, dacă este cazul, se vor organiza după minimum 10 zile de la data alegerilor precedente, în
aceleași condiții, folosindu-se aceleași liste de candidați și alegători.
(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menționată în procesul-verbal.
(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin
ștampilare, mențiunea "turul II".
(1) Dacă alegerile din primul tur au fost valabil organizate prin întrunirea numărului de votanți, se vor
stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
(2) Atribuirea mandatelor se va face după validarea alegerilor organelor de conducere de către Comisia
Electorală Centrală în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și până la ocuparea numărului legal de
mandate.
(3) În caz de voturi egale atât pentru membrii titulari, cât și, dacă este cazul, pentru membrii supleanți,
departajarea se va face prin tragere la sorți, la care pot participa și cei în cauză.
Primul dintre candidații nealeși ca membru, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute,
devine membru în cazul vacantării unui loc în organul de conducere pentru care a candidat. Desemnarea se va
Art. 49. -
Art. 50. -
Art. 51. -
Art. 52. -
Art. 53. -
Art. 54. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
8/11
face de către Comisia Electorală Centrală.
(1) Comisia electorală teritorială va întocmi, în două exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a
rezultatelor finale, din care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei Electorale
Centrale în vederea validării alegerilor.
(2) Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces-verbal separat.
Atribuirea mandatelor pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală națională, pentru
comisia de disciplină, pentru comisia de cenzori și pentru biroul consiliului colegiului teritorial se va face de
către comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
(1) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor se suportă de consiliile colegiilor
teritoriale, iar cele pentru funcționarea Comisiei Centrale Electorale se suportă din bugetul Consiliului național
al Colegiului Farmaciștilor din România.
(2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale și ai Comisiei Centrale Electorale li se poate acorda o indemnizație
stabilită de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din
România.
(3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv biroul executiv al Consiliului național central vor asigura
comisiilor electorale teritoriale și centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cât acestea
funcționează, stabilind și suportând indemnizația acestora.
Termenele prevăzute în prezentul regulament electoral sunt stabilite în zile calendaristice și se
calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă și se împlinesc la sfârșitul zilei-limită indicate.
Prin sintagma consiliul colegiului teritorial, folosită în prezentul regulament electoral, se înțelege
consiliul colegiului județean, respectiv al Colegiului Farmaciștilor din Municipiul București.
Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispozițiile legii și ale Statutului
Colegiului Farmaciștilor din România, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațiile împotriva rezultatului alegerilor se fac și se depun la comisiile electorale teritoriale, în
termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor votării, și se soluționează de către Comisia Electorală Centrală.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.
ANEXA Nr. 1
la regulamentul electoral
Declarație de candidatură
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc.
. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., specialitatea . . . . . . . . . ., gradul
profesional . . . . . . . . . ., titlul științific (dacă este cazul) . . . . . . . . . ., având o vechime în profesie de . . . . . . . . .
. ani, pentru alegerile din anul . . . . . . . . . . depun prezenta declarație de candidatură la următoarele mandate
din cadrul Colegiului Farmaciștilor din Județul . . . . . . . . . ./Municipiul București:
1. . . . . . . . . . . (membru în consiliul colegiului teritorial);
2. . . . . . . . . . . (reprezentant în Adunarea generală națională);
3. . . . . . . . . . . (membru în comisia de cenzori);
4. . . . . . . . . . . (membru în comisia de disciplină).
De asemenea declar că dețin funcția de . . . . . . . . . . în cadrul . . . . . . . . . . (organisme statale, administrative,
Art. 55. -
Art. 56. -
Art. 57. -
Art. 58. -
Art. 59. -
Art. 60. -
Art. 61. -
Art. 62. -
Tiparit de Fătu Livică la 10.01.2020.
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
9/11
sindicale, patronale ori profesionale).
Menționez că:
I. am avut/nu am avut sancțiuni din partea Colegiului Farmaciștilor din România în ultimii 5 ani;
II. am deținut următoarele mandate:
A. la nivel teritorial:
a) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
b) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
c) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
d) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
B. la nivel național:
a) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
b) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
c) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
d) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
e) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . .;
f) membru al . . . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . . .
După caz, se va tăia de către candidat varianta falsă în ceea ce îl privește de la pct. I sau II și, după caz, se va
completa pct. II.
Subsemnatul mă angajez, în măsura în care voi fi ales în funcția pentru care candidez, să îmi exercit mandatul
încredințat cu bună-credință și să particip la toate activitățile și acțiunile organului din care fac parte.
Data Semnătura
ANEXA Nr. 2
la regulamentul electoral
                                BULETIN DE VOT
pentru membrii Consiliului Colegiului Farmaciștilor din Județul . . . . . . . . . ./Municipiul București
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuței din dreptul numelui persoanei pentru care se dorește
exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depășească numărul . .

                               Candidatii
Nr.crt.   Votul        Numele            Prenumele           Gradul profesional
                              BULETIN DE VOT
pentru reprezentanții în Adunarea generală națională
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuței din dreptul numelui persoanei pentru care se dorește
exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depășească numărul . .

                             Candidatii:
Nr. crt.  Votul          Numele        Prenumele              Gradul profesional
                             BULETIN DE VOT
pentru membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmaciștilor din Județul . . . . . . . . . ./Municipiul București
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuței din dreptul numelui persoanei pentru care se dorește
exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depășească numărul . .

                               Candidatii:
Nr. crt.     Votul          Numele        Prenumele         Gradul profesional
                                BULETIN DE VOT
pentru membrii Comisiei de disciplină a Colegiului Farmaciștilor din Județul . . . . . . . . . ./Municipiul București
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuței din dreptul numelui persoanei pentru care se dorește
exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depășească numărul . .

                             Candidatii:
Nr. crt.    Votul           Numele          Prenumele        Gradul profesional 

NOUTATI